Powered by
HellasNews.tv


 
 
 
  Top - Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου
 
 
 

 
19η (συνέχεια) τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13/10/2020
 
 

Συνεδρίαση 19η (συνέχεια)


Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Καλείστε στις 13/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σε συνέχεια της από 7/10/2020 διακοπείσας τοιαύτης. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών της 5ης (διακοπείσας), 5ης (συνέχεια), 6ης, 7ης, 8ης, 9ης και 10ης Συνεδρίασης έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Α ́ τριμήνου 2020.

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 3. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Β ́ τριμήνου 2020.

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1568/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 6. Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση του οδοφωτισμού των κύριων οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας».

  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

  Διανομή μέσω \'ΙΡΙΔΑ\' με UID: 5f7f06a6a020fa43c7fc6159 στις 08/10/20 15:32 1

 1. Μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

  (Συνεισηγήτριες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

 2. Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο PHOSTIR – Community-based PHOtonics-based smart Sensing for real-time urban pollution monitoring Technologies in the mid-IR (PHOSTIR – Τεχνολογίες για καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της αστικής ρύπανσης, στηριζόμενες σε κοινοτικούς, έξυπνους αισθητήρες φωτονικής τεχνολογίας του μεσαίου υπέρυθρου φάσματος) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

 3. Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης για το έργο “LIFE CLIMAIR – Raising awareness on the effects and feedbacks between air pollution and climate change using IoT tools” (Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής & τη σχέση της με την ατμοσφαιρική ρύπανση με εργαλείο το Διαδίκτυο των Πραγμάτων) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

 4. Έγκριση για την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για το έργο «Μελέτη προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους καλωδιακού συστήματος εννέα (9) κυκλωμάτων στην περιοχή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου» του ΑΔΜΗΕ (Περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου υπ’ αριθ. 9 Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου).

  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

11.Θέσπιση και εφαρμογή κριτηρίων μελέτης και εγκατάστασης νέας φωτεινής σηματοδότησης.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

12.Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.185/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 2020 για σκάφη τύπου BUG.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος στη θέση “Μπούλμπερι – Λαζάρηδες” του Δήμου Αίγινας της εταιρείας «Ν. και Κ. ΤΟΓΙΑΣ Α.Ε.».

  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Τελεφερίκ Πάρνηθας» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε., στο Δήμο Αχαρνών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

15.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών, καλλυντικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων & συμπληρωμάτων διατροφής της εταιρίας «ΡΑΦΑΡΜ ΑΕΒΕ» που λειτουργεί στη θέση Πούσι – Χατζή του Δήμου Παιανίας της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ανανέωσης-παράτασης χρονικής διάρκειας ισχύος ΑΕΠΟ του έργου «Επίγειο Κέντρο Δορυφορικών Ζεύξεων της

Διανομή μέσω \'ΙΡΙΔΑ\' με UID: 5f7f06a6a020fa43c7fc6159 στις 08/10/20 15:32 2

εταιρείας FORTHNET MEDIA A.E., με κωδική ονομασία θέσης «GRC-ATH 13 GRC- ATH 14 GRC-ATH 17» που υφίσταται επί της οδού Μάνης, Κάντζα, Δήμου Παλλήνης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της υφιστάμενης αποθήκης βιομηχανικών πεπιεσμένων αερίων και ασετυλίνης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ GASES ΑΕΒΕ» βρίσκεται επί της Λ. Σχιστού -Σκαραμαγκά 92, στο όρος Αιγάλεω και υπάγεται στο Δήμο Περάματος, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

18.Έγκριση λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

19.Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της οδού Πειραιώς (Β ́ φάση) στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου - Ταύρου».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

20.Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης της Περιφέρειας Αττικής για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες για το Video
 
 
Ημερομηνία :20 Οκτώβριος 2020
   
19η (συνέχεια) τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13/10/2020
Λέξεις κλειδιά:
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση
 
 
 Βίντεο στην κατηγορία " Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου "
Σας ενημερώνουμε ότι η από 11/11/2020 διακοπείσα τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής...
22η Tακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 11.11.2020
20η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 27/10/2020
19η (συνέχεια) τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 13/10/2020
19η Tακτική συνεδρίαση
17η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 23.9.2020
16η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 09/09/2020
15η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 02/09/2020
14η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 04.08.2020
 
 
Μετάβαση σε: / 15
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930092
fax: 210 6930099